Podmienky súťaže: Adventný kalendár s Milvou 2023

1. Organizátor a vykonávateľ súťaže
Súťaž „Adventný kalendár s Milvou 2023, v skratke „Adventný kalendár“, sa nachádza na nástenke oficiálnej stránky spoločnosti Milva cosmetics s.r.o - na Facebooku Milva Slovensko.

Organizátorom súťaže je Milva cosmetics s.r.o., IČO: 36 528 137 so sídlom : ul. Poštová 345, 946 32 Marcelová, ďalej nakrátko len„ organizátor “. Tieto pravidlá sú povinné pre všetkých účastníkov, ktorí sa hry zúčastňujú. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie Pravidiel oznámením opráv alebo zmien verejne na facebookovej stránke Milva Slovensko.

2. Mechanizmus súťaže
- V termíne od 1.12 2023 do 24.12 2023 (vrátane) každý deň organizátor zverejní otázku alebo úlohu, ako príspevok na FB stránke Milva Slovensko, na ktorú súťažiaci musí odpovedať alebo splniť ju do 20:00 hod. v ten istý deň. Organizátor takto zverejní na nástenke svojej FB stránky 24 otázok alebo úloh a dá 24 výhier v termíne súťaže. Súťaž bude ukončená dňa 24.12. o 16:00 hod. zverejnením výhercu Veľkej výhry.
- Organizátor zverejní každé ráno o 9:00 hod príspevok s otázkou / úlohou na FB stránke.
- Užívatelia musia odpovedať alebo splniť úlohu pod určitým príspevkom organizátora na Facebook stránke Milva Slovensko
- Užívatelia sa môžu zúčastniť súťaže každý adventný deň, teda odpovedať alebo splniť dennú úlohu raz za deň.
- Výherca bude zverejnený komentárom pod rovnakým príspevkom stránky Milva Slovensko a v samostatnom príspevku spolu s výhrou v ten istý deň o 21:00 hod.
- Posledný Adventný deň (24.12) organizátor odovzdá Veľkú výhru, ktorá pozostáva zo šeku na nákup na eshope www.milva.sk v hodnote 150 EUR
- Víťaz Veľkej výhry bude vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do adventnej súťaže zapojili od 1.12. do 24.12. do 15:30 hod. a bude okamžite zverejnený na FB stránke organizátora dňa 24.12. o 16:00 hod.
- Účasť v súťaži nie je predmetom nákupu účastníkov.
- Každý užívateľ bude do súťaže zapojený len raz za deň, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré uverejnil.
- Uverejnením komentára, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, účastník potvrdzuje, že si prečítal a prijíma tieto oficiálne pravidlá.

3. Právo zúčastniť sa
Každá fyzická osoba s bydliskom na Slovensku, ktorá má viac ako 18 rokov má právo zúčastniť sa.
Táto súťaž NIE JE otvorená osobám pracujúcim pre ORGANIZÁTORA a zamestnancom pridružených spoločností na účely tejto kampane, ako aj ich priamym príbuzným: deťom, rodičom, bratom, sestrám, manželom. Účasť z falošných profilov a inými metódami s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť výhry nie je povolená. V prípade podozrenia zo zneužitia má Organizátor právo na okamžitú diskvalifikáciu účastníkov. Neslušné a obscénne slová, výrazy, obrázky, atď. organizátor si vyhradzuje právo nezverejniť na facebookovej stránke.

4. Ocenenie a vyhlásenie víťaza
Organizátor informuje každý deň víťazného účastníka komentovaním zverejnenia na stránke Milva Slovensko, v ktorom je uvedené facebook meno víťaza a otvára príslušné okienko na Adventnom Milva kalendári, kde je ukrytá výhra.
Aby víťazný účastník získal svoju výhru, musí v rámci nej zaslať svoje osobné údaje - meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo vo forme osobnej správy na FB stránke Milva Slovensko, a to najneskôr do 5 dní po vyhlásení.
Účastníci súhlasia s tým, že poskytnutie ich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom je nevyhnutné pre účely získania náležitej ceny. Prijaté osobné údaje nebudú použité na iné účely, ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Činnosti účastníkov hier, ktorých cieľom je zvýšiť pravdepodobnosť výhry ceny pomocou iných spôsobov a metód než sú tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách, sú zakázané.

5. Výhry
Výhrami sú balíčky výrobkov Milva a darčekový šek ako Veľká výhra.
- Výhercom sa stáva 1 (jeden) z účastníkov, ktorí splnili podmienky hry v daný deň a 1 (jeden) z účastníkov.  Výherca veľkej vyhry bude jeden účastník z celej súťaže. Do žrebovania veľkej vyhry budú zapojené všetky kometary, ktoré boli zverejnené od 1.12 do 23.12.2023 v súťaži  Adventný kalendar.
- Získané ceny nie je možné previesť na inú osobu, vymeniť za iné produkty ani ich vymeniť za peňažný ekvivalent.

- Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade, že používateľ uviedol neplatné kontaktné údaje, neúplnú alebo nepresnú e-mailovú adresu, nesprávne mená alebo neexistujúci alebo deaktivovaný profil na Facebooku.

6. Prípustnosť
Súťažiacemu nie je umožnené zúčastniť sa, ak:
- používa bezohľadné metódy, techniky a softvér na manipuláciu s účasťou a výsledkami;
- nespĺňa žiadnu z podmienok týchto „Podmienok“;
- používa falošné, neoprávnené alebo duplikované účty na Facebooku.

7. Obmedzenia zodpovednosti
Organizátor nezodpovedá za:
- nesprávne alebo zavádzajúce mená používateľov Facebooku;
- duplikovanie profilov na Facebooku neprajníkmi;
- chybný alebo neúspešný elektronický prenos údajov, technická nemožnosť registrácie v hre v dôsledku okolností mimo kontroly Organizátora;
- porucha komunikačného spojenia bez ohľadu na príčinu, pokiaľ ide o zariadenia, systémy, siete, linky, satelity, servery, počítače alebo poskytovateľov použitých v súvislosti s touto hrou;
- nedostupnosť internetu alebo webovej stránky alebo ich kombinácie;
- poškodenie systému stránky alebo platformy Facebook;
- za stratu údajov o registrovaných účastníkoch z technických a iných nepredvídateľných dôvodov a / alebo iných okolností vyššej moci;

Organizácia, prezentácia, správanie a regulácia hry nie sú v žiadnom prípade kontrolované ani spravované spoločnosťou Facebook Inc.;

8. Ostatné podmienky
- Podmienky tejto súťaže sú zverejnené a dostupné na www.milva.sk
- Účasťou v súťaži účastníci akceptujú tieto „Podmienky“ a súhlasia s dodržiavaním všetkých podmienok a požiadaviek súťaže.
- Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť a doplniť. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.
- Používatelia nesmú uverejňovať komentáre s neetickým a nemorálnym obsahom v rozpore s dobrými mravmi, vulgárne a urážlivé slová, komentáre, ktoré vyvolávajú a / alebo stimulujú nenávisť alebo iné zákonom zakázané správanie, komentáre v rozpore so zákonom na ochranu pred diskrimináciou, komentáre, ktoré obsahujú otvorenú alebo skrytú reklamu konkurenčných výrobkov, náboženských a politických symbolov a správ.
ORGANIZÁTOR sa od týchto udalostí dištancuje a vyhradzuje si právo vylúčiť z účasti ľubovoľného používateľa, ktorý sa správa v rozpore s týmito pravidlami, ako aj vymazať jeho príspevok / komentár.
- Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť alebo zastaviť súťaž v ktorejkoľvek fáze jej implementácie oznámením účastníkov na oficiálnej stránke spoločnosti - Milva Slovensko na Facebooku. Všetci účastníci sa v tomto zmysle považujú za upozornených od okamihu uverejnenia príspevku organizátorom.
- Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť súťaž / alebo diskvalifikovať účastníka / účastníkov v prípade podozrenia zo zneužitia, obchádzania alebo porušenia týchto pravidiel alebo za prítomnosti ďalších okolností, ktoré si vyžadujú pozastavenie / ukončenie súťaže.
- Možné spory medzi ORGANIZÁTOROM a účastníkom / účastníkmi sa riešia rokovaniami a v prípade nemožnosti - podľa všeobecných právnych predpisov Slovenskej republiky.
-  Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená. 
 


Veľa šťastia! 🫶
 
 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz